Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ С ОБЩА ЦЕНА

І. Записване за пътуване
Чл.1 (1) Потребителят може да се запише за пътуване чрез туристически агент в страната или директно по телефон, факс или интернет, включително и в офисите на Туроператора. При резервация, направена чрез турагент, всички въпроси, свързани с пътуването, се отнасят и се уреждат само чрез него.
(2) Направена от Потребителя резервация се пази 24 часа и е валидна след попълване на договор за организирано туристическо пътуване и заплащане на депозит.
(3) С потвърждаване на резервацията Туроператорът потвърждава и сключения между страните договор, с което условията на попълнения от Потребителя договор стават задължителни за двете страни.
(4) Лицето, направило резервацията, декларира и гарантира пред Туроператора, че всички други лица, вписани в договора, са съгласни с условията на договора и гарантира от свое име и от името на останалите лица, включени в пътуването, заплащането на цената по договора.
(5) Потребителят при изработване на нов продукт дължи и заплаща такса в размер на 30 Евро, която се приспада от цената на пакета, след като се запише по изработената програма. При отказ от пътуване, независимо от мотива за това и от времето, когато е направен отказът, сумата не се възстановява. Същата такса не се възстановява и в случай на отказ на виза.
ІІ. Цени, срок и начин на плащане
Чл.2. (1) Плащането на пътуването се извършва в брой или по банков път по сметката на Туроператора. Цени, посочени във валута, различна от националната, се дължат в равностойността по фиксинга на БНБ в деня на плащането.
(2) При записване за пътуване Потребителят следва да заплати депозит в размер до 50% от стойността на заявените услуги, респективно 100% от стойността на самолетния билет/и.
(3) Пълната сума за услугите се заплаща до 30 дни преди началната дата за индивидуални пътувания и до 45 дни преди началната дата за организирани пътувания с фиксирана дата, освен ако в договора за организирано пътуване не е упоменато изрично друго.
(4) Уговорената в договора за организирано туристическо пътуване обща пакетна цена може да бъде увеличена най-късно до 20 дни преди началната дата на пътуването.
ІІІ. Промяна на условията на договора
Чл.3 (1) Увеличение на цената на организираното туристическо пътуване е възможно в следните случаи: промяна на транспортните разходи /увеличение на цените на горивата/; промяна на летищни, пристаницщни такси и др.; при промяна на валутния курс, относим към договора, в периода между датата на сключване на договора и датата на отпътуване; при непредвидено увеличение на цените от страна на партньорите на Туроператора.
(2) Промяната в цената трябва да е икономически обоснована и да съответства на изменените разходи на Туроператора.
(3) При увеличение на цената по алинея 1 на пътуването с повече от 5%, което представлява значителна промяна на Договора за организирано туристическо пътуване, Туроператорът се задължава да информира писмено Потребителя в двудневен срок от възникване на обстоятелствата по предходната алинея но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването.
(4) При промяна на общата цена на пътуването Потребителят в двудневен срок от датата на получаване на уведомлението от Туроператора следва да отправи писмено волеизявление до последния, като има право на следните възможности:
Да заяви, че приема промяната в общата цена, да заплати дължимата допълнителна сума и да подпише допълнително писмено споразумение към договора;
Да се откаже от пътуването без да дължи неустойка или обезщетение, при което Туроператорът следва да му възстанови платените от него суми в седемдневен срок от датата на писменото уведомление за отказ от пътуването;
Да приеме друго пътуване от същото или по-високо качество, когато Туроператорът е в състояние да му предложи такова; -Да приеме туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай Туроператорът е длъжен да възстанови на потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване.
ІV. Визи. Медицински и здравни изисквания
Чл.4 (1) За пътуванията в държави, за които има установен паспортен и визов режим за български граждани, Туроператорът предоставя на Потребителя в писмен вид или по друг подходящ начин информация за паспортния и визов режим, сроковете за получаване на необходимите документи, както и за размера на дължимите такси за издаване на визи.
(2) Стойността на визите не е включена в цената на организираното туристическо пътуване и се заплаща допълнително от Потребителя.
(3) Издаването на виза за съответната държава е правомощие единствено на посолството й и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството да издаде виза на Потребителя и/или на останалите лица, участници в пътуването, платените от Потребителя и/или останалите лица, участници в пътуването такси за издаване на виза/и не се връщат.
(4) Туроператорът предоставя на Потребителя в писмен вид информация за медицинските и здравни изисквания, свързани с пътуването и престоя.
V. Права и задължения на страните
Чл.5 (1) Туроператорът се задължава:
1. Да предостави на Потребителя заплатените от него туристически услуги, включени в Договора за организирано туристическо пътуване.
2. Да осигури на Потребителя задължителна медицинска застраховка за пътуванията извън страната при стандартните условия на застрахователно дружество «SOLID Forsakringar», като предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването. За определени туристически услуги /продажба на самолетни билети, настаняване в хотел и др./ стойността на застраховката може да не е включена в цената, като същата следва да се заплати допълнително от Потребителя.
3. По искане на Потребителя да го застрахова и за други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане по съответните официални тарифи на съответното застрахователно дружество.
(2) Туроператорът има право:
1. да промени превозвача по Договора за организирано туристическо пътуване с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в Договора превозвач да изпъплни задълженията си, като уведоми за промяната Потребителя в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.
2. да промени часа на тръгване, като уведоми своевременно Потребителя.
3. да задържи платения от Потребителя депозит, като счете, че Потребителят се е отказал от пътуването, в случай че Потребителят не заплати в уговорените в Договора за организирано туристическо пътуване срокове остатъка от цената на пътуването.
(3) Потребителят се задължава:
1. да заплати пълния размер и в установените в Договора за организирано туристическо пътуване срокове стойността на органзираното туристическо пътуване.
2. да си осигури необходимите лични документи /личен паспорт, виза и др./, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България при пътувания извън България.
3. да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата, ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт. В случай, че малолетният/непълнолетният пътува в чужбина заедно с единия от родителите си, той трябва да притежава и да представи на граничните власти нотариално заверено съгласие от другия родител.
4. да спазва законодателството на страната, за която пътува.
5. да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания, ако възнамерява да извърши пътуване и престой в страна/и с повишен риск от инфекциозни заболявания.
6. да спазва указанията на Туроператора по време на пътуването, включително и като се явява навреме на уточнените от водача сборни пунктове.
(4) Потребителят има право в срок не по-късно от 20 дни преди датата на пътуването да уведоми писмено Туроператора или турагента, че прехвърля правата и задълженията си по Договора за организирано туристическо пътуване на трето лице. В този случай прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и на разходите, свързани с прехвърлянето на пътуването. Третото лице-приобретател е длъжно да декларира, че е съгласно с условията на Договора за организирано туристическо пътуване и приложенията към него, настоящите Общи условия, както и че е запознато с информацията за пътуването преди да приеме прехвърлянето.
Прехвърляне на самолетно пътуване не е възможно.
В случай на прехвърляне на пътуване в срок по-малък от 20 дни преди датата на пътуването, Туроператорът си удържа предвидените в настоящите Общи условия неустойки за анулация.
VІ. Анулации
Чл.6 (1) В случай, че Потребителят реши да се откаже от пътуването, анулацията на резервацията се потвърждава писмено и лично от лицето, извършило записването за пътуването.
(2) В случай на отказ от пътуването от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:
1. При пътуване в чужбина:
а) при отказ от пътуване, направен до 90 дни преди датата на пътуването - без неустойки.
б) при отказ от пътуване, направен от 89 до 45 дни преди датата на пътуването - неустойка в размер на 30 % от общата стойност на пътуването.
в) при отказ от пътуване, направен от 45 до 20 дни преди датата на пътуването - неустойка в размер на 50% от общата стойност на пътуването.
г) при отказ от пътуване, направен от 19 до 14 дни преди датата на пътуването - неустойка в размер на 80% от общата стойност на пътуването.
д) при отказ от пътуване, направен по-малко от 14 дни преди датата на пътуването - неустойка в размер на 100% от общата стойност на пътуването
2. При пътуване в страната
а) при отказ от пътуване, направен до 20 дни преди датата на пътуването - без неустойки
б) при отказ от пътуване, направен от 19 до 14 дни преди датата на пътуването - неустойка в размер на 30 % от общата стойност на пътуването.
в) при отказ от пътуване, направен от 13 до 7 дни преди датата на пътуването - неустойка в размер на 50% от общата стойност на пътуването.
г) при отказ от пътуване, направен от 6 до 3 дни преди датата на пътуването - неустойка в размер на 80% от общата стойност на пътуването.
д) при отказ от пътуване, направен по-малко от 3 дни преди датата на пътуването - неустойка в размер на 100% от общата стойност на пътуването.
Настоящите условия за анулации са валидни в случаите, когато в приложение към договора за организирано пътуване не е упоменато изрично друго.
(3) При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с Потребителя, включително и поради непредставяне на необходими документи за издаване на виза/незаплащане на визови такси/неявяване за лично интервю в съответното посолство, той губи платените на Туроператора суми съобразно сроковете на анулация и размера на неустойките, посочени в предходната алинея, респективно дължи заплащане на тези суми в случай, че не ги е платил.
(4) В случай, че Потребителят прекрати своето пътуване през периода на времетраенето му по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните разходи, са изцяло за негова сметка. В този случай Туроператорът не дължи връане на част от стойността на пътуването.
(5) При анулация на самолетни билети Туроператорът удържа 100% от общата стойност на билетите или респективната неустойка съгласно анулационните условия на конкретния авиопревозвач. Туроператорът има право да си удържи направените разноски от платените от Потребителя суми.
VІІ. Отговорност
Чл.7 (1) В случай на неизпълнение или неточно изпълнение на задълженията на Туроператора по договора и причиняване вследствие на това на вреди на Потребителя, Туроператорът дължи на Потребителя обезщетение в размер на действително претърпените и доказани вреди. Максималният размер на обезщетението е стойността на заплатеното от Потребителя пътуване.
(2) Туроператорът не носи отговорност и не дължи на Потребителя възстановяване на суми за изцяло или частично непроведени пътувания поради неявяване/закъснение на Потребителя по каквито и да е причини на определените място и време за отпътуване/продължаване на пътуването.
(3) Туроператорът не носи отговорност и не дължи връщане на каквито и да е суми, в случай на отказ на граничните или митническите служби да допуснат излизане на Потребителя от Република България, респективно влизане на същия на територията на съответната държава поради липса на изискуеми документи, извършени правонарушения или каквито и да е други причини.
(4) Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
а) Потребителя;
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
(5) Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отмяна, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, в случай, че те не зависят от Туроператора, и се дължат на забавяне/анулиране на самолетни полети по технически или метеорологични причини; забавяне/анулиране/прекъсване на пътуването поради наличие на лични или форсмажорни обстоятелства; загуба или повреда на багаж по време на пътуването; анулация на туристическото пътуване, дължащо се на трети лица-собственици и/или оператори на местата за настаняване и др.
(6) Туроператорът гарантира пълна, обективна и точна информация за условията на предлагания туристически продукт в офисите на фирмата и носи отговорност за своевременното извършване на резервацията. Промени в предлаганите продукти или изготвяне на нов продукт по желание на клиента са възможни при наличие на свободни места и дати. За допуснати печатни грешки туроператорът не носи отговорност.
(7) Д.А.Травъл не носи отговорност за достоверността на информацията относно името и категоризацията на хотелите, тъй като тя е предоставена на туроператора от самите хотели.
(8) Д.А.Травъл не носи отговорност за достоверността на информацията, касаеща туристически продукти и услуги, които предлага в качеството си на турагент, тъй като тя е предоставена от трети лица.
VІІІ.Спорове и рекламации
Чл.8 (1) Всички спорове във връзка с изпълнението на Договора за организирано туристическо пътуване ще се решават чрез преговори и постигане на споразумение между страните. В случай на липса на съгласие за сключване на споразумение, споровете ще се отнасят за разглеждане към компетентния граждански съд в Република България.
(2) Потребителят е длъжен при наличие на неизпълнение/неточно изпълнение на Договора за организирано туристическо пътуване да уведоми незабавно в писмен вид Туроператора или туристическия агент, или да се свърже с Туроператора на телефон 35929806698 или на електронна поща office@datravel.net , с оглед предприемане на своевременни мерки и оказване на съдействие за разрешаване на проблема.
(3) Всички рекламации на Потребителя във връзка с пътуването/качеството на предоставените му услуги трябва да бъдат предявени на място пред представител на Туроператора или обслужващата фирма. Ако претенциите на Потребителя не бъдат удовлетворени на място, Потребителят следва да изиска съставяне на тристранен протокол, подписан от туриста, представител на Туроператора/приемащата туристическа фирма и администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга.
(4) Неудовлетворени на място рекламации на Потребителя се предявяват пред Туроператора/турагента в писмена форма не по-късно от 7 дни след края на пътуването, придружени от протокола по предходната аления.
(5) Туроператорът е длъжен в срок от 30 дни след получаване на рекламация да даде писмено становище по нея на Потребителя.
(6) Рекламации, които не са заявени от Потребителя на място, както и рекламации, които са повдигнати за първи път след края на съответното туристическо пътуване, няма да бъдат разглеждани от Туроператора и не подлежат на обезщетяване.
ІХ. Допълнителни условия
Чл.9 (1) Туроператорът декларира и гарантира, че предоставените от Потребителя лични данни са защитени съгласно ЗЗЛД, обработват се съобразно изискванията на ЗЗЛД, Закона за туризма, Закона за счетоводството и се съхраняват в съответстствие с нормативните изисквания.
(2) Туроператорът има сключена застраховка "Отговорност на туроператора" със застрахователно дружество «Армеец». Застрахователната полица е с номер 000627283/00.
Чл.10 (1) При посочен в Договора за организирано туристическо пътуване минимален брой участници в пътуването, същото се осъществява само при набирането му.
(2) Ако минималният брой участници не бъде набран, Туроператорът е длъжен да уведоми за това Потребителя, както и да му възстанови платените суми в пълен размер.
Контролът по спазването на закона и по издадените въз основа на него нормативни актове се осъществява от:
1. министъра на икономиката, енергетиката и туризма;
2. Комисията за защита на потребителите;
3. областните управители;
4. кметовете на общини;
5. председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощено от него длъжностно лице.